احترام به محیط زیست در ایام محرم

Respecting the environment during Muharram

ﻫﺮ ﺳﺎل در روزﻫﺎي ﻣﺎهﻣﺤﺮم، ﺑﻪﺧﺼﻮص دﻫﻪي اول آن ﮐﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮراي ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻋﺰاداريﻫﺎي دوران ﮐﻮدﮐﯽ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ، ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ، ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي زادﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ در عزاداری‌هایی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي محل سکونتاشان وجود دارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ رﺳﻢ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺰاداري در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺬري ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد و با توجه به بیرون بر بودن اکثر نذری‌ها استفاده از ظروف یکبار مصرف بسیار رواج یافته است که تهدیدی خطرناک برای محیط زیست به شمار می‌رود. برای آشنایی بیشتر با ما در ادامه همراه باشید.

ظروف گیاهی یا پلاستیکی؟

برای توزیع نذری ﻻزم اﺳﺖ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ، رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ اول، رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮي ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

Respecting the environment during Muharram

ﻧﮑﺘﻪ دوم، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف آن‌ها ﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

استفاده از ﻇﺮوفﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪي آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ، ﺿﻤﻦ وارد ﮐﺮدن ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﻋﺪم ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ و رﻫﺎ ﺳﺎزي در ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﮐﺎر ﺷﻬﺮداري و ﭘﺎﮐﺒﺎن‌ﻫﺎي زﺣﻤﺖﮐﺶ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

استفاده از این ظروف باعث ایجاد عوارضی همچون: بی‌خوابی و بی‌حوصلگی شده و در نهایت با مصرف طولانی مدت این ظروف، بعضی ترکیبات پرخطر آن همچون مونومر، وارد مواد غذایی شده و منجر به سرطان می‌شود. مضرات استفاده از ظروف پلاستیکی با افزایش زمان ماندن غذا در این ظروف بیشتر شده و اسیدهای مضری وارد غذا می‌شود. اما شما می‌توانید با استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی با الودگی و مضررات کمتر نذری‌های خود را با آسودگی بین عزاداران پخش کنید.

ظروف یکبار مصرف کاغذی با طراحی و مزایای بسیار خود، انتخابی مناسب برای هر سلیقه است و شما می‌توانید با توجه به نوع غذای نذری خود، ظرف مورد نظر را به صورت عمده و تکی خریداری کنید.

برای سفارش انواع ظروف یکبار مصرف کاغذی کلیک کنید.

لیوان کاغذی یا پلاستیکی؟

یکی دیگر از نذری‌های مرسوم در ایام محرم، انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم است؛ که با توجه به فصل سال برای عزاداران سرو می‌شود. معمولا انواع چای، قهوه، شیرکاکائو، شربت؛ از مرسوم‌ترین نوشیدنی‌های نذری بین عزاداران به شمار می‌آیند. برای سرو نوشیدنی‌های گرم مثل چای و قهوه، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است آن است که برای سرو این نوشیدنی‌ها استفاده از لیوان پلاستیکی یک فاجعه به بار می‌آورد!

Respecting the environment during Muharram

بسیاری از متخصصان معتقدند مواد موجود بکار رفته در ظروف پلاستیکی برای انسان خطرناک می‌باشد. استفاده از لیوان‌های یکبار مصرف که بدن انسان را آلوده خواهد کرد، جذب مقادیر کمی از پلاستیک توسط بدن است. این لیوان‌ها معمولا در لبه‌ی خود قسمت کوچکی دارند که در هنگام استفاده، بزاق و میکروب‌ها در آنجا جمع می‌شوند و در صورتی که از این لیوان‌ها در طول روز و یا چند روز استفاده کنید، می‌تواند منجر به انتقال این باکتری‌ها به بدن شما شوند.

مطالعه‌ای اخیرا منتشر شد که اعلام کرد متوسط جذب پلاستیک توسط بدن در هر فنجان نوشیدنی، سه میلی گرم می باشد. لیوان‌های پلاستیکی همچنین برای زنان باردار توصیه نمی‌شود. از سویی دیگر با استفاده از لیوان‌های یکبار مصرف کاغذی دیگر نگرانی‌ها از این بابت در سطح قابل توجهی کاهش می‌یابد.

یکی از ویژگی‌های لیوان‌های کاغذی، گرم و سرد نگه داشتن نوشیدنی شما در مدت زمان طولانی است و شما می‌توانید هر نوع نوشیدنی را با خیال راحت برای عزاداران سرو کنید. در ادامه با انواع لیوان کاغذی و مزایای آن بیشتر آشنا می‌شویم.

برای آشنایی بیشتر با انواع لیوان یکبار مصرف کاغذی کلیک کنید.

مزایای استفاده از لیوان های کاغذی

مزایای لیوان کاغذی به شرح زیر می باشد.

Respecting the environment during Muharram

 • در برخورد با مایعات داغ اثرات مضر برای بدن نخواهد داشت.
 • باعث کم شدن آلایندگی در محیط زیست خواهد شد.
 • تجزیه پذیر بودن
 • لیوان‌های کاغذی نسبت به سایر لیوان‌های یکبار مصرف پلاستیکی منعطف‌تر هستند.
 • لیوان‌های کاغذی مقاومت بالایی در برابر حرارت و گرما دارند و می‌توان از آنها در دمای بالای 90 درجه استفاده نمود.
 • وابسته نبودن به مواد شیمیایی و نفت
 • امکان چاپ طرح اختصاصی مورد نظر شما
 • دوره بازیافت بسیار کمتر نسبت به سایر ظروف پلاستیکی
 • قیمت ارزان‌تر نسبت به لیوان‌های یکبار مصرف پلاستیکی
 • تولید از مواد اولیه تجدید پذیر
 • لیوان‌های کاغذی مانع از انتقال رطوبت نوشیدنی و مایعات به سطح بیرونی لیوان می‌شود.

با این تفاسیر انتخاب شما لیوان کاغذی است یا پلاستیکی؟

توصیه های محیط زیستی در ایام محرم

عزاداران و شهروندان بهتر است نسبت به جمع آوری پسماندهای ناشی از نذورات به صورت خود جوش اقدام و با مدیریت لازم می‌توانند از آلودگی شهری جلوگیری كنند. رهاسازی پسماند ناشی از نذورات در سطح معابر و جوی‌ها موجب آلودگی شهری شده و به بروز معضلات زیست محیطی منجر می‌شود. شهروندانی كه نذر خود را در لیوان‌ها و یا بسته‌های یكبار مصرف ادا می‌كنند، باید همزمان سطل زباله یا كیسه‌های زباله بزرگ نیز تهیه كنند و در محل قرار دهند تا از پخش این ظروف در خیابان جلوگیری شود.

Respecting the environment during Muharram

مسولان هیات‌ها و تكایا نیز بهتر است در جمع آوری این ظروف در محل توزیع، نظارت لازم را اعمال كنند و با توجه به افزایش حجم آب گرفتگی معابر به دلیل ریختن ظروف در جوی‌های آب، لازم است مساجد و تكایا نسبت به جمع آوری این ظروف پس از مصرف اقدام كنند. همچنین اسراف و دور ریختن نذری و غذای سالم، شایسته عزاداران امام حسین (ع) نیست و این‌گونه رفتار دور از اخلاق است. بنابراین با اطلاع رسانی و عمل به این توصیه‌ها می‌توان همزمان با برپایی مراسم عزاداری و رعایت بهداشت به حفظ محیط زیست نیز كمك كرد.

برای آشنایی بیشتر با انواع استروک لیوان کاغذی کلیک کنید.

ظروف و لیوان کاغذی را چطور تهیه کنیم؟

شما می‌توانید به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید محصولات گیاهی مراجعه کرده و با اطلاع از قیمت آن‌ها به صورت عمده و تکی محصولات مدنظر خود را خریداری کنید. همچنین می‌توانید نذری‌های خود را با ثبت سفارش طرح اختصاصی بر روی ظروف و لیوان‌های کاغذی، با قیمتی مناسب و برند دلخواه خود برای عزاداران سرو کنید.

Respecting the environment during Muharram

شرکت بایدا، در سال 1399 با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان، به تولید انواع مقوای بهداشتی، ظروف کاغذی، استروک، رول کف، مقوای گلاسه، لیوان کاغذی و… با استفاده از خمیر ویرجین پرداخته است. مقوای تولید شده در این مجموعه، از خمیر گیاهی باگاس (ساقه نیشکر) تهیه شده است. اساس اعتقاد گروه بایدا بر این است که مردم سراسر جهان محصولاتی پاک، سالم و تجزیه‌پذیر را جایگزین محصولات یکبار مصرف پلاستیکی و بازیافتی کنند تا همه انسان‌ها از نعمت سلامتی برخوردار شوند.

برای آشنایی با انواع کاغذ سینگل بهداشتی کلیک کنید.

بدین‌ترتیب اگر به دنبال لیوان کاغذی، استروک، سینگل و ظروف یکبارمصرف سالم و کمپوست‌پذیر هستید و می‌خواهید محصولی عاری از مولکول‌های مضر و مسموم را مهمان عزاداری‌های خود کنید، فقط کافی است از محصولات سلامت محور گروه کاغذی بایدا استفاده نمایید. شما می‌توانید با بهترین قیمت و کیفیت با چاپ برند دلبخواه خود انواع ظروف و لیوان کاغذی مورد نیاز در ایام محرم را تهیه کنید.

همچنین مجموعه بایدا مفتخر است با تولید و فروش انواع کاغذ‌های سینگل بهداشتی و صنعتی و جعبه‌های پیتزا، بهترین‌ها را برای شما به ارمغان بیاورد تا سهمی کوچک در عزادارای‌های شما عزیزان داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
1
نیاز به کمک دارید؟
سلام
چگونه می توانم کمکتون کنم؟